Algemene Voorwaarden - V.O.F. Mama Dao


Algemene Voorwaarden Mama Dao, vastgesteld op 15-03-2022. Mama Dao is een handelsnaam door V.O.F.
Mama Dao en staat ingeschreven bij de K.V.K onder nr: 80335489


Inhoudsopgave
Artikel 1 – Identiteit van Mama Dao
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Het aanbod
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – Duurtransacties
Artikel 12 – Levering, bezorging en uitvoering
Artikel 13 – Garantie
Artikel 14 – Conformiteit
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Toepasselijk recht
Artikel 17 – Aanbiedingen en Acties

 

Artikel 1 – Identiteit van Mama Dao
V.O.F. Mama Dao, handelend onder “Mama Dao”
Statutair gevestigd: Amkemaheerd 394 te 9736 BZ Groningen
Telefoonnummer: +31 86 45 78 14
E-mailadres: contact@mamadao.nl
BTW-identificatienummer: 861635693B01
KvK-nummer: 80335489
IBAN: NL 60 INGB 0009 6916 65
BIC: INGBNL2A


Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Mama Dao, gevestigd te 9736 BZ Groningen, Amkemaheerd 394
(bezoekadres);
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Mama Dao;
3. Bedrijf: de onderneming die een beroep of bedrijf uitoefent en zodanig
ingeschreven is in het handelsregister en een overeenkomst op afstand aangaat met
Mama Dao;
4. Klant: consument of bedrijf;
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer fysiek in elkaars
nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) telefoon en internet;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door
de Mama Dao georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
8. Bedenktijd: de periode waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
9. Dag: kalenderdag;
10. Werkdag: een dag van maandag tot en met vrijdag;
11. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal
producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode
verdeeld is;
12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Mama Dao in staat stelt
om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen Mama Dao en klant en op elk aanbod van de Mama Dao.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de Mama Dao de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de
algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de Mama Dao voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de klant de algemene
voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk gratis
worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of
op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing
en kan de klant zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, in het bijzonder de voldoening
van verschuldigde bedragen genoemd in artikel 7, met inachtneming van het bepaalde in lid
6 van dit artikel.
2. Mama Dao bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de Mama Dao niet
is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Mama Dao treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van
de elektronische overdracht van data voor het geval de klant het aanbod langs elektronische
weg heeft aanvaard. De Mama Dao zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
indien de klant elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een
veilige webomgeving.
4. Aan de klant zal Mama Dao bij het product meezenden de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van Mama Dao waar de klant met klachten
terecht kan;.
b. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Mama Dao deze gegevens al aan
de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
c. de informatie over de garanties en service na aankoop;
d. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht
gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn
van het herroepingsrecht;
5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Mama Dao zich
heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten;
6. Mama Dao kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de
klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
Mama Dao op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan
te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Mama Dao behoudt zich het recht voor om vanwege moverende redenen de
overeenkomst met klant niet aan te gaan. Indien dit het geval is, dan zal Mama Dao dit aan
de klant binnen zeven dagen kenbaar maken.


Artikel 5 - Het aanbod
1. Mama Dao zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de
aangeboden producten, zodat de klant het product goed kan beoordelen. Indien bij het
aanbod afbeeldingen worden gebruikt zullen deze afbeeldingen zo waarheidsgetrouw
mogelijk van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod, waarbij voor een klant direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of
fout, binden Mama Dao niet.
3. Bij een aanbod vermeldt Mama Dao duidelijk wat de rechten en plichten van een klant zijn
indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
- prijs inclusief belastingen;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de klant deze tot stand
kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten en;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze
deze door de klant kan worden geraadpleegd;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het basistarief;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand
doen van de prijs;

 

Artikel 6 - De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen vrij van BTW. Alle prijzen zijn exclusief
verzendkosten en bijkomende kosten indien van toepassing.
2. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het
aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in BTW-tarieven.
3. Indien sprake is van producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt waar Mama Dao geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking
van het vorige lid, het product met variabele prijzen aanbieden, mits door Mama Dao
duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat
de prijzen richtprijzen zijn.
4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet
toegestaan tenzij Mama Dao dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen danwel de klant de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te
zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

 

Artikel 7 – Betaling
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te
worden voldaan vooraf of tijdens bezorging van het goed.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de klant kan Mama Dao, tenzij dat wettelijk
beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening brengen mits zulks vooraf aan
de klant is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk
door de klant aan Mama Dao te worden medegedeeld.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De klant heeft bij de aankoop van producten gedurende veertien dagen vanaf de dag van
ontvangst van het product of totale bestelling door of namens de klant de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door dit ondubbelzinnig kenbaar te
maken. Voor niet-consumenten is het herroepingsrecht niet van toepassing.
2. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts
in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of
de klant het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de klant zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product met alle geleverde
toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Mama Dao
retourneren, volgens de door Mama Dao aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
1. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
de standaard terugzending niet voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Mama Dao dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de terugzending, bewijs van
terugzending of herroeping, terugbetalen onder eventuele verrekening van de te hoge
kosten van terugzending.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht wordt door Mama Dao worden uitgesloten voor de volgende
producten:
a) die snel kunnen bederven of met beperkte houdbaarheid;
b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c) voor losse kranten en tijdschriften;
d) die door Mama Dao tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

Artikel 11 - Duurtransacties
1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de klant altijd opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op
afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst
voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal
één maand bedragen.

 

Artikel 12 – Levering, bezorging en uitvoering
Algemene Voorwaarden
1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal Mama
Dao de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. Mama Dao erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect
daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Mama Dao
hiervan melding maken aan de klant uiterlijk vijf werkdagen na bestelling.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of
beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de klant bij de Mama Dao.
5. Het factuuradres is het adres die de klant aan Mama Dao heeft medegedeeld waar de
factuur naar wordt verzonden. Het bezorgadres is het adres dat de klant aan Mama Dao
heeft medegedeeld als plaats van bezorging. De levering geschiedt vanuit Groningen en
wordt uitbesteed aan een bezorger. De wijze en tijdstip van bezorging is onderhevig aan de
gekozen wijze van uitvoering van de dienst door de bezorger. De klant kan zich hierover niet
beklagen bij Mama Dao.
5. Mama Dao zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen vijf
werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming
van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een
bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan
uiterlijk vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval
heeft een klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar geen recht
op eventuele schadevergoeding.
6. Ingeval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Mama Dao het bedrag dat de klant
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.

 

Artikel 13 – Garantie
Een door Mama Dao, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de
rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van Mama Dao ten opzichte van de klant heeft op grond van de wet en/of de
overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

 

Artikel 14 – Conformiteit
Mama Dao staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of
deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moet door de klant uiterlijk binnen 14
dagen nadat het product is bezorgd worden medegedeeld worden. Eventuele gebreken
dienen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mama Dao.
2. Mama Dao zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een
termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht,
behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door Mama Dao binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen Mama Dao en de klant waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden
van de klant worden niet erkent door Mama Dao tenzij dit uit geschrifte blijkt. Voor de
uitvoering van de overeenkomst wordt Groningen als domicilie worden gekozen.

 

Artikel 17 - Aanbiedingen en Acties
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het
voorkomen dat kenmerken van producten, prijzen et cetera niet juist worden weergegeven of
afgebeeld. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven
informatie. Ook heeft de webshop eigen aanbiedingen, die niet gelden op onze andere
platformen. Andersom gelden de aanbiedingen op de andere platformen ook niet in de
webshop.

Bezorgkosten en bezorgdagen (Nederland)
Voor bezorging geldt er een minimum bestelbedrag van 20 euro. Er worden servicekosten in
rekening gebracht voor het bezorgen. Deze kosten bedragen 3 euro. De bezorgdagen
worden wekelijks, indien er een nieuwe dag is gepland, bijgewerkt op de website.

 

Garantie
Mocht een product niet op voorraad zijn, dan nemen wij telefonisch of via de e-mail contact
met u op. In overleg zullen wij u een paar opties aanbieden:
- Wachten tot het product weer op voorraad is.
- Er wordt een vervangend product aangeboden, dat zoveel mogelijk
overeenkomt met het door uw gekozen product. Bij het vervangen wordt altijd uw
aankoopbedrag wordt geëvenaard.
- Mochten de hiervoor genoemde opties geen oplossing bieden, dan wordt uw
aankoopbedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.